คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

20 พ.ย. 2566

 

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติให้ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566

 

ผู้เยี่ยมชม: 24 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ