คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา เข้าร่วมงาน The ASEAN Creative Cities Forum from November ณ.เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

20 พ.ย. 2566

                   เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ มอบหมาย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองสร้างสรรค์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในงาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023: Urban Regeneration and Sustainable Development เพื่อนำแนวทางบริหารจัดการเมืองสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับเมืองแห่งการเรียนรู้ประเทศไทย (Learning City Thailand) ได้นำโครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานครั้งนี้ พร้อมด้วยเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ หน่วยบริหารจัดการเมือง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวอภิชญา ใจด้วง นางสาวมารศรี เงินเย็น นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนากรณ์ไพบูลย์ นางสาวนันท์นภัส สำเภาเงิน และวิสาหกิจชุมชนบ้านรักขนม ได้แก่ นางสาวปานิสา ดวงทิพย์ และ นางสหพร อินต๊ะสาร ในความร่วมมือพัฒนาเมืองระดับนานาชาติจะช่วยส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นาง Kamla Khalidi, UNDP Resident Representative เป็นผู้เปิดงาน และมีผู้แทนจากเมืองสร้างสรรค์กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

                   งาน ASEAN+ Creative Cities Forum 2023: Urban Regeneration and Sustainable Development ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แบ่งปันนวทางการพัฒนา ใหม่และศักยภาพความร่วมมือและโอกาสในด้านการออกแบบ โดยสมาชิกของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ถือเป็นก้าวหนึ่งของเมืองในการสร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงให้กับภาพลักษณ์ ในทุกสาขาของการ สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และเข้าร่วมกลุ่มเมืองระดับโลกที่มีการพัฒนาที่มุ่งเน้นนวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายของสหประชาชาติ ในปี 2030 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการ ดำเนินการของฮานอยนับตั้งแต่เข้าร่วมเครือข่ายเมื่อปลายปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 51 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา