คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ

29 พ.ย. 2566

 

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ทางสำนักงานคณะได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ ณ ห้อง SAFA Mutipurpose Room 1-2   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี ได้แจ้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะแก่บุคลากรของคณะให้ทุกท่านได้รับทราบ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ได้ร่วมกันพูดคุยปรึกษาหารือ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการคณะ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณบดี ซึ่งมีบุคลากรคณะได้เข้ามารับฟังนโยบาย ปรึกษาหารือ และ เสนอแนะ รวมทั้งได้มีดำเนินการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเพื่อให้ได้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของคณะ

 

ผู้เยี่ยมชม: 228 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: ณัฐพงษ์ ทะปัญญา