คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมรับฟังโครงการ AP CAREER GUIDE “เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน”

15 ธ.ค. 2566

                      นิสิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ AP CAREER GUIDE “เตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน" จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ AP Academy ที่เชิญชวนนิสิต ชั้นปีที่ 3 - 5 เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

SDG17SDG4SDG8

ผู้เยี่ยมชม: 507 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ผศ.ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ