คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเข้าร่วมโครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง

11 ม.ค. 2567

 
             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี ผู้บริหารและบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Meeting of the Mind ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “พฤกษานานาพรรณ งามล้ำคำมอกหลวง” ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติกล่าวอวยพรปีใหม่ และกล่าวทิศทางและนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
 
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ส่งตัวแทนในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ลิขิต ใจดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการประกวดการแสดง UP’s Got Talent ได้รับรางวัลชนะเลิศ และอาจารย์ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในการประกวดธิดาคำมอกหลวง ภายในงานมีการบรรเลงดนตรีจากวงดนตรีสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ อาจารย์นคร คำร้อง ผู้ควบคุมวงดนตรี และร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน
 

ผู้เยี่ยมชม: 89 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย