คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4”

15 ม.ค. 2567

              เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี ผู้บริหาร และอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรมกาดเวิ้งว้าว ครั้งที่ 4” โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับพันธมิตร 5 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

              ในกิจกรรมกาดเวิ้งว้าวเพื่อสุขภาพโดยมีการประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี 1.รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ อาจารย์ 2.ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย 3.อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล 4.อาจารย์ ลิขิต ใจดี อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์ เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค กิจกรรมภายในงาน นิสิตสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ร่วมแสดงผลงานการแสดง ร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงของวง augmented band และวง SAFA band พร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงานนิสิต และการออกร้านขายสินค้าและอาหารของนิสิตทั้ง 6 คณะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 124 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย