คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ประวัติศาสตร์และลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณในดินแดนล้านนา - บรรยายโดย: คุณอภิชิต ศิริชัย (วิทยากรพิเศษ)

16 ม.ค. 2567

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ประวัติศาสตร์และลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณในดินแดนล้านนา" - บรรยายโดย: คุณอภิชิต ศิริชัย (วิทยากรพิเศษ) นักวิชาการอิสระ ด้านล้านนาคดี, ผู้จัดการ สำนักพิมพ์ล้อล้านนา

เนื้อหาการบรรยาย: ประวัติศาสตร์ล้านนาพอสังเขป ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนล้านนา ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองโบราณในดินแดนล้านนา รูปแบบและองค์ประกอบของเมือง ตัวอย่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สำคัญของเมือง เป็นต้น

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 | เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 3
รายวิชา 184322 - พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย (Basic Thai Architecture)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เยี่ยมชม: 80 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ดร.ธนิก หมื่นคำหวัง