คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ Workshop: วางผังชุมชนและออกแบบที่อยู่อาศัยบริเวณหลังสำนักงานแขวงเม็งราย (แม่ข่าโมเดล) ครั้งที่ 2

17 ม.ค. 2567

              กิจกรรม Workshop: วางผังชุมชนและออกแบบที่อยู่อาศัยบริเวณหลังสำนักงานแขวงเม็งราย (แม่ข่า โมเดล) ครั้งที่ 2 นี้เป็นปฏิบัติการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้อยู่อาศัยกับนักศึกษา นักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย รวมมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย และคณะทำงานออกแบบที่อยู่อาศัยบริเวณหลังสำนักงานแขวงเม็งราย (แม่ข่าโมเดล) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อเมือง และประชาชนที่จะย้ายที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา ถือเป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาเมืองในมิติใหม่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา กรรมธิการสถาปนิกล้านนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเทศบาลนครเชียงใหม่

 

SDG11SDG17SDG3SDG6

ผู้เยี่ยมชม: 134 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านการผลิตบัณฑิต

ภาพ: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม