คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะผู้บริหารคณะฯ และ มหาวิทยาลัยพะเยา ทำความร่วมมือกับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน

18 ม.ค. 2567

 
                      เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา ทำความร่วมมือกับ Nanhua University ประเทศไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 
กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanhua University นำโดย
Prof.Dr.Jun-Hong Lin Dean of Center for General Education and Co-investigator of the USR Project of Nanhua University,
Prof.Dr.Yeh Yueh-Chiao Professor in Department of Natural Biotechnology and sub-investigator of the USR Project of Nanhua University
และ Assist.Prof.Dr.Ming-Che Lu Assistant Professor in the Department of Applied Sociology and sub-investigator of the USR Project of Nanhua University
 
พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา จาก ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วณิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 

ผู้เยี่ยมชม: 72 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: ผศ.อัมเรศ เทพมา