การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

            เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หลังที่ 9 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดี มอบหมายให้ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

            การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารรายละเอียดของหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ถึงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจและมีผลสะท้อนกลับในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้สิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา และรับการบริการวิชาการทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากสาขาวิชาด้วยการไปให้การอบรมความรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียน และดำเนินงานด้านหลักสูตรบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนในโครงการร่วมกัน

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 69 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ค. 2564 - 21:07 น.