คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

22 ม.ค. 2567

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา

เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการ Shop1-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 132 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: น.ส.อรทัย มหาวรรณ