คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีและรองคณบดีเข้าร่วม กิจกรรมกาดก้อม  & มินิเกษตรแฟร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา

25 ม.ค. 2567

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี และผู้ช่วยศาสตรจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เข้าร่วม “กิจกรรมกาดก้อม  & มินิเกษตรแฟร์ “ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

นิสิตสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงในพิธีเปิด ในการแสดงชุด สู่ขวัญข้าว เจ้าแม่ธรณี 

 

 

ผู้เยี่ยมชม: 107 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย