คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

แสดงความยินดีกับ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565

9 ก.พ. 2567

 

             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พุทธศักราช 2559 ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ บุคคลอันเป็นแบบอย่างและทรงคุณค่าแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยนิสิตปัจจุบันร่วมกับสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

ผู้เยี่ยมชม: 172 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย