คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เนื่องในสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้อนุมัติให้ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี

12 ก.พ. 2567

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต สำเร็จการศึกษาทั้งหมดจำนวน 4,457 ราย และเข้าร่วมพิธี จำนวน 2,568 ราย ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


สภามหาวิทยาลัยพะเยามีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565

ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ตามรายนามดังต่อไปนี้


1. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถิติ (Professor Timothy E. O Brien, Ph.D.)
2. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์)
3. ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช)


              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ บุคคลอันเป็นแบบอย่างและทรงคุณค่าแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนกล่าวมุทิตาจิตแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

 

             หากจะเอ่ยถึง/ช่างฟ้อนที่มีลีลาท่าทีอันอ่อนช้อยงดงาม/แบบสาวชาวล้านนา แห่งวัดศรีทรายมูล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ผู้ที่เป็นแม่ครู สืบทอดวิชาความรู้ด้านศิลปะการฟ้อนพื้นบ้านโดยเฉพาะการฟ้อนสาวไหมมาจากบิดา ที่เกิดจากการประยุกต์ท่าฟ้อนเจิงของชาวล้านนาผสมผสานจินตนาการในกระบวนการทอผ้า ซึ่งเป็นวิถีของชาวล้านนาในสมัยโบราณ ที่แฝงด้วยความเข็มแข็งและอ่อนช้อย และแม่ครูเป็นที่รู้จักในวงการฟ้อนล้านนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


             แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) ปีพุทธศักราช 2559 เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2489 ณ จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายกุย และนางจันทร์ฟอง สุภาวสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แม่บัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ เป็นผู้ที่วางรากฐานให้กับศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และองค์ความรู้ของแม่ครูถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่ก่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบัน จากองค์ความรู้พื้นบ้านสู่สถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ทางสภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้อนุมัติให้ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ แก่ แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้ ความสามารถ ประดุจดังเพชรเม็ดงามอันล้ำค่าแห่งล้านนา

 

ผู้เยี่ยมชม: 161 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สันติ ศิริคชพันธุ์