คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์จัดเวทีเสวนาวิชาการ SAFA RELOVE โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากร

15 ก.พ. 2567

 
           เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี พร้อมด้วยคณจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรเพื่อยกระดับมาตราฐานงานสร้างสรรค์สู่สากลกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่และผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ (เสวนาวิชาการ SAFA RELOVE) ภายในงาน พบกับกิจกรรมเสวนาวิชาการจากผลงานศิลปนิพนธ์

- นิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ 3 ผลงาน
- นิสิตสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ 3 ผลงาน
- นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม 3 ผลงาน
- นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3 ผลงาน

            กิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “LOVE SEX LGBT” โดยบุคลากรจากกองกิจการนิสิต และการแสดง ละครเพลงเรื่อง มัทนะพาธา ชมภาพยนตร์กลางแปลงเรื่อง ROMEO+JULIET การประกวดวงดนตรี การประกวด Cover Dance

         ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรเพื่อยกระดับมาตราฐานงานสร้างสรรค์สู่สากลกิจกรรมพัฒนาสนับสนุนพื้นที่และผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ (เสวนาวิชาการ SAFA RELOVE) และชมการแสดง ละครเพลงเรื่อง มัทนะพาธา และมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น (Non degree) หลักสูตร “แนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยตามหลักการสากล” ได้แก่ 1.คุณนพดล จำรัส 2.คุณจตุรพร สถิรวุฒิพงศ์ ณ ลานองค์พระพิฆเนศ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 

ผู้เยี่ยมชม: 167 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สันติ ศิริคชพันธุ์ และ กิตติคุณ คำรักษ์