คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ปีการศึกษา 2566

1 มี.ค. 2567

 

              หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 ในรายวิชา 182522 วิทยานิพนธ์ (Thesis) เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารปฏิบัติการคณะฯ (Shop 011) โดย คุณศุภชัย ศิลาม่อม และ คุณกิตติธัช นิลสุวรรณ เป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต

 


              นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการทางสถาปัตยกรรม ปี 2567 (Architecture Lecture Series 2024) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สำหรับการบรรยายเรื่อง “แนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย (Beyond Contemporary Architecture Design)” โดย คุณกิตติธัช นิลสุวรรณ จากบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (เชียงใหม่)

 

SDG17SDG4SDG8

ผู้เยี่ยมชม: 59 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม