คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

1 มี.ค. 2567

 

              หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา นำโดย คุณชาติชาย อัศวสุขี ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการจากสภาวิชาชีพ สภาสถาปนิก เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา และ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการกล่าวต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยมหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เมื่อวันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติการ Shop1-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา

 

ผู้เยี่ยมชม: 59 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: หลักสูตรสถาปัตยกรรม