คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวน/อาจารย์/นิสิต/บุคลากร/บุคคลทั่วไป ชมนิทรรศการ วิหารและอุโบสถล้านนา ในเวียงเก่าพะเยาและพื้นที่ต่อเนื่อง ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

4 มี.ค. 2567

 

              ขอเชิญชวน อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ชม นิทรรศการ "วิหารและอุโบสถล้านนา ในเวียงเก่าพะเยาและพื้นที่ต่อเนื่อง" และการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย | ผลงานนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


================
กำหนดการจัดแสดงนิทรรศการ:
6 มีนาคม - 31 พฤษาคม 2567
================


กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย:
วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 | เวลา 09.30 - 12.00 น.

กำหนดการ
09.30 - 10.00 น. - กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม / เปิดงาน
10.00 - 11.30 น. - นำเสนอผลงานด้านสถาปัตยกรรมขั้นสุดท้าย
11.30 - 12.00 น. - อภิปรายผลการนำเสนอผลงานขั้นสุดท้าย / ร่วมให้ข้อเสนอแนะของกิจกรรมและการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ โดย อาจารย์ วิมล ปิงเมืองเหล็ก, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 น. - สิ้นสุดกิจกรรม / รับชมนิทรรศการตามอัธยาศัย


================


          กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน รายวิชา 184322 พื้นฐานสถาปัตยกรรมไทย (Basic Thai Architecture) หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอื้อเฟื้อสถานที่: หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

SDG11

ผู้เยี่ยมชม: 100 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สาขาสถาปัตยกรรมภายใน