คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี ร่วมเข้าร่วมรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา

22 มี.ค. 2567

 
           วันที่ 15 มีนาคม 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมผู้บริหารต้อนรับและจัดพิธีรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากแม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ และคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกับได้จัดพิธีรับมอบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร
 
             ทั้งนี้ แม่ชีสัมฤทธิ์ จบกิจ และคณะ มอบที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการศึกษา และให้การเพื่อบริการสุขภาพกับประชาชนในด้านต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ จึงได้มอบโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง เลขที่โฉนด 76600 เลขที่ดิน 57 พื้นที่ 1 งาน ณ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งรับมอบโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้บริการด้านการศึกษาหรือด้านสุขภาพขยายพื้นที่การให้บริการเพื่อเข้าถึงชุมชน ตามปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" ประกอบกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย "ประสบการณ์สร้างปัญญา" อันเป็นการสร้างคุณประโยชน์คุณูปการแก่มหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนในอนาคต ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและสุขภาวะชุมชน (Societal Well-being) อย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
             โดยการรับมอบบริจาคที่ดินนี้มีเงื่อนไขและหลักการ ดังนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่พึ่งจะเกิดขึ้นในกระบวนการบริจาค และที่ดินดังกล่าวหลังจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับบริจาคไปแล้ว ห้ามมีการซื้อ-ขายเปลี่ยนมือหรือ นำไปทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม
 
รายละเอียด: https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31664
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 63 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร (http://www.upcm.up.ac.th/)