คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

25 มี.ค. 2567

 

                เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 3 Community Innovation Development ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา จัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกำหนดการดังนี้

 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุมชน ภายใต้แนวคิด "คน-ของ-ตลาด" โมเดล (อบรมเชิงปฏิบัติการ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และทีมวิทยากร (สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน และผู้อํานวยการกรอบวิจัย Local Enterprises หน่วย บพท.)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน (อบรมเชิงปฏิบัติการ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และทีมวิทยากร (สถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชน และผู้อํานวยการกรอบวิจัย Local Enterprises หน่วย บพท.)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (อบรมเชิงปฏิบัติการ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ (ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมชุมชน (อบรมเชิงปฏิบัติการ) (ต่อ) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ (ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยาย ผลตอบแทนจากการลงทน (ROI: Return on Investment) กับ ผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment) ต่างกันอย่างไร โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา) และคณะ
- การฝึกการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment): กรณีตัวอย่าง โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (ภาคปฏิบัติการ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา) และคณะ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 77 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้