คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

18 พ.ย. 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ทีมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดยวิทยาเขตเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดีบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น”

ผู้เยี่ยมชม: 392 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: