คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งตัวแทนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วม CDAST WATER COLOR 2024

9 เม.ย. 2567

 

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ร่วมกับบริษัท Dolphin Toilet partition Thailand  

จัดโครงการทัศนศึกษาการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกและการถ่ายทอดเชิงวัฒนธรรมผ่านการเขียนภาพสีน้ำ

โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ที่เป็นสมาชิกจาก 30 สถาบันที่เปิดสอนสถาปัตยกรรม ทั่วประเทศ และ ตัวแทนจาก Yunnan Arts University เข้าร่วมโครงการ

18-21 มี.ค. 2024 ณ เมืองคุนหมิง,ต้าหลี่,ลี่เจียง  ประเทศจีน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งตัวแทนคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมประกอบด้วย

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เทพมาคณบดี

2. อาจารย์วณิชญา ถนอมพลกรัง สาขาสถาปัตยกรรม

3. นาย นายกรณ์ มูลอินต๊ะ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 158 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา