คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรถตกแต่งและขบวนสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพะเยา

17 เม.ย. 2567

 
ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา
2. นายลิขิต ใจดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
4. นายทวี เสรีวาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ หัวหน้างานบูรณาการพันธิกิจ วิจัยและบริการวิชาการ
 
ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรถตกแต่งและขบวนสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 13 แห่ง โดยภายในงานได้มีการเดินขบวนแห่สงกรานต์และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา และอปท. สุดยิ่งใหญ่กว่า 28 ขบวน
 
 

ผู้เยี่ยมชม: 77 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: เทศบาลเมืองพะเยา