คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN QA

7 พ.ค. 2567

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ตาแปง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี้
4. อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
 
ที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้เยี่ยมชม: 51 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ