คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานเผยแพร่งานวิจัยสู่ฐานนานาชาติ และวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

7 มิ.ย. 2567

 

            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานเผยแพร่งานวิจัยสู่ฐานนานาชาติ และวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เวลา 09.00 – 15.30 น. โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

            ทั้งนี้ภายในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนางานเผยแพร่งานวิจัยสู่ฐานนานาชาติ และวารสารวิชาการคณะนั้นได้รับเกียรติจากบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มาบรรยายในหัวข้อ แนวทางการบริหารจัดการการเผยแพร่งานวิชาการ ระดับนานาชาติ ในกรอบตัวชี้วัดเร่งด่วน Suprt KPIs

 

 

            และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤติกา กันทวงค์ อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ในการสืบค้นและแนววิธีการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร้งานวิชาการระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอื่อมชื่น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ บรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการงานวารสารเข้าสู่ฐาน TCI

          ทั้งนี้ทางบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยากรที่ให้แนวทางการจัดการและเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทั้งการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ รวมทั้งการจัดทำงานวารสานวิชาการเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่จะได้เตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของผลงานวิชาการในคณะต่อไป

ผู้เยี่ยมชม: 297 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สำนักงานคณะ