คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2567”

11 มิ.ย. 2567

 

              เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2567” ขึ้น เพื่อนำความรู้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดแผนพัฒนาองค์กรของคณะให้มีระบบบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมีระบบ สามารถนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดี ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลป์กรรมศาสตร์

 

ผู้เยี่ยมชม: 43 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: กิตติคุณ คำรักษ์