นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับองค์การนิสิต ศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม

 “ฮอมแฮงร้อยไหม ฮอมใจปักสไบทิพย์” เพื่อถวายพระเจ้าทันใจสมปรารถนา ในวาระ ครบ 28 ปี ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรขำ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการปักผ้าสไบทิพย์  ณ วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จังหวัดพะเยา

 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 67 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ค. 2564 - 20:02 น.