คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

                ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่เรียนรู้ ชั้น 2 ตึกคณะฯ โดยผศ.ดร.สมคิด จู้หว้า คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมกับ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ดร.อรัณภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยคณบดีกิจการนิสิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการ แก่คณะกรรมการบริหารฯ และหน่วยงานสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้โดยมีรศ.จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริการ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ ทั้งนี้ผลการดำเนินงานครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่อนาคตตามวิสัยทัศน์คณะฯ ต่อไป

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG4SDG16SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 316 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 26 มิ.ย. 2564 - 14:17 น.