สาขาดนตรีและนาฎศิลป์

หน้าหลัก / บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
 • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
 • รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์
 • อาจารย์
 • อาจารย์ นคร คำร้อง
 • อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
 • อาจารย์
 • อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์
 • อาจารย์
 • อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ลิขิต ใจดี
 • อาจารย์