สาขาดนตรีและนาฎศิลป์

หน้าหลัก / บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนะ ตาแปง
 • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์
 • rattana.tap@up.ac.th
 • รองศาสตราจารย์ นุชนาฏ ดีเจริญ
 • อาจารย์
 • nutchanart.de@up.ac.th
 • อาจารย์ สันติ ศิริคชพันธุ์
 • อาจารย์
 • santi.si@up.ac.th
 • อาจารย์ นคร คำร้อง
 • อาจารย์
 • nakhon.kh@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขำ
 • อาจารย์
 • sarawut.ju@up.ac.th
 • อาจารย์ ภูดิท ศิริวัฒนกุล
 • อาจารย์
 • wiriya.sa@up.ac.th
 • อาจารย์ กิตติ์ธเนศ ศิริสุริยเสรี
 • อาจารย์
 • kitthanate.si@up.ac.th
 • อาจารย์ ชลวิทย์ บุญจันทร์
 • อาจารย์
 • chonlawit.bu@up.ac.th
 • อาจารย์ อัษฎาวุธ พลอยเขียว
 • อาจารย์
 • ausadawut.pl@up.ac.th
 • อาจารย์ ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย
 • อาจารย์
 • thananyawan.sr@up.ac.th
 • อาจารย์ ทัตพิชา เงินเย็น
 • อาจารย์
 • tatpicha.ng@up.ac.th
 • อาจารย์ ลิขิต ใจดี
 • อาจารย์
 • likhit.ja@up.ac.th