สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หน้าหลัก / บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • nilubon.su@up.ac.th
 • อาจารย์ บรรเจิด ศรีมูล
 • อาจารย์
 • bunjird.sr@up.ac.th
 • อาจารย์ พสุ สุวภาพ
 • อาจารย์
 • pasu.su@up.ac.th
 • อาจารย์ ชนกพร อ้วนสุชาติ
 • อาจารย์
 • chanokporn.au@up.ac.th
 • อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์
 • อาจารย์
 • metisa.th@up.ac.th
 • อาจารย์ นพดล สุกันทอง
 • อาจารย์