สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หน้าหลัก / บุคลากร

 • อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
 • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • อาจารย์ ชลธิชา เป็งนวล
 • อาจารย์
 • อาจารย์ อัศนัย เล่งอี้
 • อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
 • อาจารย์
 • อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
 • อาจารย์
 • อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
 • อาจารย์
 • อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
 • อาจารย์
 • อาจารย์ภัคธิมา วังยาว
 • ลาศึกษาต่อ
 • อาจารย์ อาริสรา นุกูล
 • อาจารย์
 • อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
 • อาจารย์
 • อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
 • อาจารย์
 • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
 • อาจารย์