สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หน้าหลัก / บุคลากร

 • อาจารย์ อรทัย มหาวรรณ
 • อาจารย์
 • aurathai.ma@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • asanai.le@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • amares.th@up.ac.th
 • อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง
 • อาจารย์
 • wanichaya.ta@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • pantapat.bo@up.ac.th
 • อาจารย์ภัคธิมา วังยาว
 • ลาศึกษาต่อ
 • phakthima.va@up.ac.th
 • อาจารย์ สาวิตรี นุกูล
 • อาจารย์
 • sawittree.nu@up.ac.th
 • อาจารย์ อาริสรา นุกูล
 • อาจารย์
 • arissara.nu@up.ac.th
 • อาจารย์ สุธี เมฆบุญส่งลาภ
 • อาจารย์
 • suthee.me@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ
 • อาจารย์
 • varin.ru@up.ac.th
 • อาจารย์ ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ
 • อาจารย์
 • punnapong.ku@up.ac.th
 • อาจารย์ ปณิธาน ประมูล
 • อาจารย์
 • panitan.pr@up.ac.th
 • อาจารย์ ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
 • อาจารย์
 • dutrudee.ma@up.ac.th
 • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
 • อาจารย์
 • kiattisak.sa@up.ac.th