สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

หน้าหลัก / บุคลากร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรดา บัวบังใบ
 • ประธานหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • weerada.bu@up.ac.th
 • อาจารย์ ธเนศ ไข่แก้ว
 • อาจารย์
 • tanet.ka@up.ac.th
 • อาจารย์ ทวี เสรีวาศ
 • อาจารย์
 • tawee.sa@up.ac.th
 • อาจารย์ ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
 • อาจารย์
 • pawin.ra@up.ac.th
 • MR. ALEXANDER FACHANG WANG
 • ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 • alexander.wa@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์
 • อาจารย์
 • nitis.wa@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • thongthai.wo@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา รวมสำราญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • araya.la@up.ac.th
 • อาจารย์ พัชราภรณ์ ลือราช
 • อาจารย์
 • patcharaporn.lu@up.ac.th
 • อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ
 • อาจารย์
 • preeyachanok.ke@up.ac.th
 • อาจารย์ เอกพงษ์ เรือนอุ่น
 • อาจารย์
 • aekapong.ro@up.ac.th
 • อาจารย์ อธิพงษ์ สัทธรรมนุวงษ์
 • อาจารย์
 • atiphong.sa@up.ac.th
 • รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร. ชาญคณิต อาวรณ์
 • อาจารย์
 • chankhanit.ar@up.ac.th