สำนักงานคณะ

หน้าหลัก / บุคลากร

 • นายเอกรัฐ ทินกรวงศ์
 • รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ
 • ปิยะนุช แสงจันทร์
 • รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 • น.ส. จุฑารัตน์ อวดหาญ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • น.ส. ณษิภา เมาคำลี
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • น.ส. จริญญา ดวงเกิด
 • รักษาการแทน หัวหน้างานวิชาการและพัฒนานิสิต
 • น.ส. วันวิสาข์ จำรัส
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ
 • บุคลากร
 • น.ส. ธนกร สุขเกษม
 • บริหารงานทั่วไป ( บริหารงานวิจัย )
 • นาย กิตติคุณ คำรักษ์
 • นักวิชาการศึกษา ( ฝ่ายกิจการนิสิต )
 • นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์