ผู้บริหารคณะ

หน้าหลัก / บุคลากร

  • รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
  • คณบดี
  • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
  • อาจารย์ ปรียาชนก เกษสุวรรณ
  • รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ
  • อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร