ผู้บริหารคณะ

หน้าหลัก / บุคลากร

 • รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
 • คณบดี
 • jantanee.be@up.ac.th
 • อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
 • kiattisak.sa@up.ac.th
 • อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ
 • รองคณบดีฝ่ายบูรณาการพันธกิจ วิจัย และบริการวิชาการ
 • preeyachanok.ke@up.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • pantapat.bo@up.ac.th